บริการหลังการขาย

การบริการและความรับผิดชอบ
(หลังการติดตั้ง)

• มีจัดอบรมการเริ่มต้นธุรกิจ

• ฟรีค่าติดตั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล นอกจากนั้นคิดค่าขนส่งตามระยะทางจริง

• สถานที่ในการติดตั้ง ทางบริษัทฯจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของทางสถานที่รับผิดชอบในการสำรวจและติดตั้ง

• มีพนักงานเข้าไปดูแลตู้ สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยดูแลในส่วนของ
     - การเติมสินค้าในตู้
     - การทำความสะอาดตู้
     - ตรวจเช็คระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
     - การจัดเก็บเงินจากตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ

• ในกรณีตู้ขัดข้องไม่จ่ายสินค้า สามารถเคลมเงินคืนได้

• บริษัทฯรับผิดชอบในการโจรกรรมตู้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

⦁ สินค้ามีช่วงเวลารับประกันอะไหล่และค่าแรง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
⦁ การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
⦁ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท ความประมาทเลินเล่อ การตกหล่น ความเสียหาย จากภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลง และ มีการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อม โดยผู้อื่นที่มิใช้เจ้าหน้าที่ บริษัท เอเจ เวนดิ้ง จำกัด
⦁ สินค้าติดในตู้/สินค้าไหล เนื่องจากเติมสินค้าไม่ถูกวิธี หรือใส่สินค้าที่ไม่เหมาะกับตู้
⦁ บริษัทฯ ไม่รับประกันการชำรุดใดๆที่เกิดจากการใช้ไฟไม่ได้มาตรฐานและการใช้งานที่นอกเหนือจากคู่มือแนะนำการใช้งาน

*หมายเหตุ กรณีที่สินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 1ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า แต่อาการเสียไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สินค้า เช่น เสียหายจากการใช้งานผิดประเภท เช่นกรณีความประมาท เลินเล่อ การตกหล่น เสียหาย เป็นต้น และหลังจากแจ้งราคาค่าซ่อมแล้วลูกค้า ไม่ซ่อม จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าบริการหน้างานในอัตรา1,000บาท สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ2,000บาท สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด อัตราค่าเดินทางและที่พักพนักงานตามจริง


กรณีสินค้าไม่อยู่ในประกัน

1. ทีมงานช่าง เช็คและตรวจสอบถึงอาการเสีย และวิธีแก้ไขปัญหา
2. ทีมงานช่างแจ้ง อาการและราคาซ่อมให้ทางลูกค้าทราบ ก่อนอนุมัติการซ่อม
3. เมื่อมีการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการทดสอบให้ลูกค้าทราบ
4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเรียกเก็บเป็นเงินสด

Powered by MakeWebEasy.com